چرخه هایپ

0 345

چرخه هایپ (hype cycle)

چرخه هایپ (hype cycle) بیانگر روند حرکتی یک تکنولوژی یا فعالیت نوظهور می باشد که بازار انتظاراتی را از آن دارد و به این که به چه سطحی از سودمندی می رسد . چرخه هایپ را با یک نمودار شماتیک نمایش می دهند و از آن در فعالیت های مختلف به خصوص بازاریابی استفاده می کنند .

مراحل یک چرخه هایپ شامل : ۱-تولد تکنولوژی ۲-قله انتظارات ۳-شیب سرخوردگی ۴-سراشیبی روشنگری ۵-سطح سودمندی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب