بورس

بورس

بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای مالی در هر کشوری می باشد . بازارهای مالی در هر کشوری از ابزارهای هدایت کننده و کنترل نقدینگی آن کشور هستند . هدف اصلی بورس ها هدایت و نگه داشتن سرمایه سرگردان افراد در چرخه اقتصاد می باشد . هم چنین شرکت هایی که بتوانند سهام خود را بورس عرضه کنند علاوه بر این که بر اعتبار شرکت خود می افزایند می توانند از مزایا و اعتبارات و حمایت های سازمان اوراق بهادار استفاده نمایند .