dentacoin

دنتاکوین – dentacoin

دنتاکوین (dentacoin) با نماد DCN اولین مفهوم بلاک چین است که برای صنعت دندان پزشکی در دنیا طراحی گردیده است . با این هدف که از پوسیدگی دندان ها جلوگیری کند و مراقبت ویژه ای را از دندان ها انجام دهد . دنتاکوین از طریق بلاک چین باعث می شود تا صدای بیمار شنیده شود و تحت مراقبت و نظارت از طرف پزشکان و مراکز درمانی قرار گیرد و همچنین بر کیفیت و بهبود عملکرد پزشکان و دندان پزشکان و مراکز درمانی موثر است . بیماران و پزشکان با باز کردن کیف پول دنتا می توانند به گسترش شبکه بلاک چین در این خصوص کمک کنند .