دیجی بایت

دیجی بایت (DIGIBYTE)

دیجی بایت با نماد DGB نمایش داده می شود .