لیسک

لیسک (Lisk)

لیسک با نماد LSK نمایش داده می شود .