نم

نم (nem)

نم (NEM) با نماد XEM نمایش داده می شود .