steem

استیم – steem

استیم (steem) با نماد steem نمایش داده می شود . این ارز دارای تعداد تقریبی ۲۷۱ میلیون کوین می باشد.