استیم

استیم (steem)

استیم (steem) با نماد steem نمایش داده می شود . این ارز دارای تعداد تقریبی ۲۷۱ میلیون کوین می باشد.