steem

استیم (steem) با نماد steem نمایش داده می شود . این ارز دارای تعداد تقریبی 271 میلیون کوین می باشد.