tusd

دلار حقیقی (TRUEUSD) از دسته ارزهای دیجیتالی باثبات می باشد که همانند تتر قیمتی همواره معادل یک دلار دارد .