ورج

ورج (VERGE)

ورج (verge) با نماد XVG نمایش داده می شود .