مرور برچسب

سازمان مستقل غیرمتمرکز

به سازمانی اطلاق می گردد که از افراد برای مدیریت و رهبری در یک شرکت دعوت می کند به گونه ای که هویت آن ها ناشناس بماند سازمان غیرمتمرکز مستقل بر خلاف سازمان های مستقل که هیئت مدیره رهبری سازمان را بر عهده دارد و برای سرمایه گذاری ها تصمیم گیری می کند تصمیمات آن به وسیله یک کد کامپیوتری و به صورت…
ادامه مطلب ...